Barundrecht-team315 is een team dat zich inzet voor het goede doel. Wij ondersteunen Stichtingen door middel van het bijeenbrengen van middelen krachtens deelname aan haar (hardloop) activiteiten. Om dit naar behoren te realiseren verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken mogelijk uw persoonsgegevens ten behoeve van onderstaande werkzaamheden:

  • Omdat u zich heeft opgegeven als deelnemer aan een van de door ons georganiseerde activiteiten
  • U zich als sponsor heeft aangemeld bij ons team
  • Omdat u door ons op de hoogte gehouden wilt worden

Barundrecht-team315 is zich bewust van een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Binnen Barundrecht-team315 is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om te waarborgen dat de richtlijnen, zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), te allen tijde gevolgd worden.

Welke gegevens verwerken wij?

Barundrecht-team315 verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres, woonplaatsen geboorteplaatsgegevens
  • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.
  • Foto- en videobeelden welke gemaakt zijn tijdens door ons georganiseerde activiteiten
  • Betaalgegevens van waaruit u uw (sponsor)bijdrage aan ons overmaakt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mogelijk verwerkt Barundrecht-team315 ook verschillende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Indien dit het geval is gaat het om gegevens die door u ter beschikking zijn gesteld. Hierbij kan het gaan om de volgende gegevens:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Bewaartermijn van persoonsgegevens

Binnen Barundrecht-team315 bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren? Neem contact met ons op via per e-mail via info@barundrecht-team315.nl

Uw rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen,in te zien en te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het verwerken van deze gegevens. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te allen tijden) intrekken.Wanneer u uw gegevens wilt inzien of laten verwijderen, kunt u via info@barundrecht-team315.nl hiervoor een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met Barundrecht-team315. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook op grond van de privacywet een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Barundrecht-team315 via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Voor vragen en of opmerkingen naar aanleiding van dit statement kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@barundrecht-team315.nl